0919916644

ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI THẨM ĐỊNH XƯỞNG SẠCH

   

   

ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI THẨM ĐỊNH XƯỞNG SẠCH

1. Tự thanh tra lần thứ I.

- Hướng dẫn khắc phục sự không phù hợp.

- Tư vấn thực hiện đánh giá.

- Thảo luận cách thức khắc phục sự không phù hợp

- Các chuyên gia của Công ty phối hợp cùng tham gia.

- Các bộ phận thực hiện hành động khắc phục sự không phù hợp.

- Hoàn chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hoạt động của Công ty, cGMP và giúp chuyên gia đánh giá nội bộ của Công ty học hỏi kỹ năng đánh giá thực tế.

- Đánh giá thử trước chứng nhận.

2. Tư vấn thực hiện đánh giá.

- Công ty trực tiếp tham gia rút kinh nghiệm.

Công ty đủ khả năng được đánh giá chứng nhận chính thức.

 

3Hướng dẫn khắc phục

- Hướng dẫn khắc phục (nếu có).

- Công ty khắc phục sự không phù hợp (nếu có).

 

4Đánh giá chứng nhận chính thức

Do cơ quan chứng nhận xác định

Cung cấp thông tin

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

 

5Hướng dẫn khắc phục 

- Hướng dẫn khắc phục (nếu có).

- Công ty khắc phục sự không phù hợp (nếu có).

 6. Mẫu hồ sơ giấy tờ

 

                                      Mẫu số 01
                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                               SỞ Y TẾ
                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                               ---------------
                                                           Số: ....................     
                               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Chứng nhận lần đầu ngày:
Điều chỉnh lần thứ:....... ngày..........., lý do điều chỉnh:...............
- Căn cứ Nghị định số............. của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 
- Căn cứ .................... quy định chức năng, nhiệm vụ của         
- Theo đề nghị của     
(CƠ QUAN) CHỨNG NHẬN
(**)     
Địa chỉ:     
Đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Dây chuyền sản xuất bao gồm: ............(***)
     .........., ngày ........ tháng .... năm ..........
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(*) Trường hợp cấp lại, Giấy chứng nhận ghi rõ dòng chữ “BẢN CẤP LẠI”.
(**) Ghi rõ tên cơ sở sản xuất mỹ phẩm nêu trên Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
(***) Ghi rõ dây chuyền sản xuất là: Dây chuyền đóng gói sản phẩm; sản xuất bán thành phẩm dạng khô; sản xuất bán thành phẩm dạng ướt; sản xuất sản phẩm dạng khô hay sản xuất sản phẩm dạng ướt hoặc dạng khác.
 
                                                                    Mẫu số 02
                                                                 TÊN CƠ SỞ

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                   ---------------
     .                                      ........., ngày ........ tháng .... năm ..........

 

                                      ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


                                       ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM
 

Kính gửi :    ............................................................................................... 
Tên cơ sở:     ...........................................................................................
Địa chỉ:     .....................................................................................................
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.................., ngày cấp..........., nơi cấp....................
Điện thoại:      Fax: ................ E-mail:     
Căn cứ Nghị định số .......... ngày .............. tháng ........... năm ........................ của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở ... đề nghị Sở Y tế... cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (dây chuyền sản xuất bao gồm: ...(*)), hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
1. Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của nhà máy;
2. Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy;
3. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất và/hoặc dự kiến sản xuất; tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.
Cơ sở ... cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.
    GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 (*) Ghi rõ dây chuyền sản xuất là: Dây chuyền đóng gói sản phẩm; sản xuất bán thành phẩm dạng khô; sản xuất bán thành phẩm dạng ướt; sản xuất sản phẩm dạng khô hay sản xuất sản phẩm dạng ướt hoặc dạng khác.
 
                                                                     Mẫu số 03
                                                                    TÊN CƠ SỞ
                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                   .........., ngày ........ tháng .... năm ..........
 
                                              ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
                                                 

                                                     ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM
Kính gửi: ..............................................................................................................    
Tên cơ sở:  .................................................................................................................   
Địa chỉ:    ..................................................................................................................... 
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.................., ngày cấp..........., nơi cấp....................
Điện thoại: ........................ Fax: ................ E-mail:     
Căn cứ Nghị định số ........... ngày .......... tháng ..... năm ........... của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở ... đề nghị Sở Y tế... cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã được .............. cấp số..............., ngày..............................
Lý do đề nghị cấp lại:      (*)
Cơ sở ................. cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.
     GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 (*) Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại là: Mất hay hỏng.

 


                                                                                    Mẫu số 04
 TÊN CƠ SỞ...........................................
                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                 ---------------
                                                             .........., ngày ........ tháng .... năm ..........
 
                                                     ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN
                                                             

                                                                 ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM
Kính gửi:.............................................................................................................     
Tên cơ sở: ................................................................................................................    
Địa chỉ: ...............................................................................................................................    
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.................., ngày cấp..........., nơi cấp....................
Điện thoại: ........................ Fax: ................ E-mail:     
Căn cứ Nghị định số ........... ngày ......... tháng ......... năm ............. của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở ... đề nghị Sở Y tế... điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã được Sở Y tế .......... cấp số ............., ngày ............................
Lý do đề nghị điều chỉnh:      (*)
Cơ sở ................... cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.


     GIÁM ĐỐC CƠ SỞ

 


(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
(*) Ghi rõ lý do đề nghị điều chỉnh là: Thay đổi tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính.

 


                                                                                Mẫu số 05
                                                                       ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ..................
SỞ Y TẾ ...................................
                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                     Số:           /PTN-    .........., ngày ........ tháng .... năm ..........

 
                                                        PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Họ và tên người nhận: ....................................................................................................    
Chức vụ, đơn vị công tác:    .................................................................................................. 
Đã tiếp nhận hồ sơ (*) .............. của cơ sở sản xuất mỹ phẩm: .............................................................    
Hồ sơ gồm các tài liệu sau:.............................................................................................................................
1   ................................................................................................................................................................... 
2    .............................................................................................................................................................
3    ...........................................................................................................................................................
 NGƯỜI TIẾP NHẬN................................................................................................................................
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(*) Ghi rõ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------