0919916644

TƯ VẤN ĐÀO TẠO c GMP -QUY TRÌNH ĐÀO TẠO - GMP

               

                        QUY TRÌNH ĐÀO TẠO - GMP

 

1.Lập kế hoạch đào tạo

2.Đào tạo kiến thức cơ bản về cGMP, 

3.Đào tạo nâng cao: thẩm định nhà xưởng, thẩm định vệ sinh nhà xưởng, thẩm định hệ thống phụ trợ.

4.Đào tạo hệ thống SOP: Hệ thống hồ sơ đào tạo, hồ sơ nhân sự, hồ sơ thẩm định…

5.Đào tạo toàn bộ nhân viên trong Công ty hiểu cGMP về các tài liệu thực tế tại vị trí làm việc.

6.Đào tạo tự thanh tra

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC TẾ

1.Ban hành tài liệu:

- Trình bày cách áp dụng tài liệu.

- Hướng dẫn các bộ phận tự áp dụng tài liệu.

2.Hỗ trợ các phòng ban hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu

3.Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhân sự

4.Hướng dẫn các phòng ban hoạt động theo các SOP đã ban hành

5.Hướng dẫn tự thanh tra nhà xưởng, các bộ phận: Bảo đảm chất lượng, Kiểm tra chất lượng, Kho, Sản xuất, Cơ điện…

6.Hướng dẫn thẩm định quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất, thiết bị phụ trợ, thiết bị kiểm nghiệm.

 HỒ SƠ cGMP

1.Hướng dẫn hoàn thiện các báo cáo thẩm định hệ thống phụ trợ, các thiết bị.

2.Hướng dẫn hoàn thiện các báo cáo thẩm định nhà xưởng, môi trường sản xuất.

3.Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống hồ sơ lô, hệ thống hồ sơ của từng bộ phận.

4.Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải.

5.Chứng nhận Phòng cháy chữa cháy

6.Kiểm nghiệm nước và thành phẩm, ng.liệu

7.Đào tạo an toàn PCCC, an toàn lao động.

8.Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường

9.Hồ sơ hoàn công nhà xưởng, các hệ thống điện, nước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------